Najlepszy czas na zmianę zarządcy

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę naszej firmy, w zakresie:

zarządzania i administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz prywatnymi kamienicami.

 

Nasz Zespół od ponad osiemnastu lat zdobywa praktyczne umiejętności potrzebne do administrowania nieruchomościami, zarządzania nimi oraz ich budowania, a wszystko podpierając akademicką wiedzą nabytą na kierunkach prawniczych i budowlanych.

Doświadczenie budowaliśmy zarządzając nieruchomościami dużego zakładu przemysłowego, budynkami użyteczności publicznej państwowej uczelni wyższej, obiektami handlowymi, a nade wszystko budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

Cechą, którą cenimy sobie najbardziej jest umiejętność kompleksowego zarządzania nieruchomością, począwszy od fazy projektu, inwestycji, pośrednictwem w kupnie/sprzedaży/wynajmie, współpracy z użytkownikami, na administrowaniu kończąc.

Mając taki potencjał, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Właścicieli nieruchomości, w tym w szczególności Wspólnot Mieszkaniowych, oferując usługi w zakresie obsługi:

- administracyjnej,

- księgowej

- prawnej,

- technicznej.

 

 

Wszelkich informacji udzielają licencjonowani zarządcy nieruchomości:

Sławomir Rozmarynowski 505 130 447, 509 360 115

Zarządca nieruchomości licencja nr 11149

Klaudia 531 440 040

Zarządca nieruchomości licencja nr 27710

 

 

Korzystając z naszych usług, uzyskujecie Państwo komfort współpracy z indywidualnie przypisanym Zarządcą / Administratorem do konkretnego budynku, który ma wsparcie stabilnej firmy posiadającej w swojej strukturze fachowców różnych branż.

Przedstawiona oferta stanowi zarys proponowanych przez nas usług, z możliwością jej dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszego doświadczenia, zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami zarządzania w ramach czynności zwykłego zarządu :

 

Etap przygotowawczy:

- Przejęcie dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy protokołów zdawczo – odbiorczych,

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów z

  uprawnieniami budowlanymi ( masz, czy mam pytać?),

 - Załatwianie formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem nr NIP (w przypadku gdy Wspólnota jeszcze ich nie posiada),

- Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych,

- Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych

  zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych,

 

Etap bieżącej współpracy ze Wspólnotą:

  - Zapewnianie informacji o działaniach zarządcy,

  - Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty,

  - Wykonywanie uchwał właścicieli,

  - Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach na wyodrębnionych kartotekach,

  - Przygotowywanie procedury przetargowej na wykonywanie robót remontowych dla nieruchomości Wspólnoty,

  - Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

- Organizowanie utrzymania czystości terenów Wspólnoty oraz ewentualne renegocjowanie dotychczasowych stawek wynagrodzenia firm,

- Przeprowadzanie okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena jej stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

- Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku,

- Usuwanie pojawiających się awarii,

- Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego,

- Opracowywanie i wdrażanie planu gospodarczego Wspólnoty według zasad wynikających z ustawy o własności lokali, wraz z jego późniejszym rozliczeniem,

- Windykowanie należności przypadających Wspólnocie,

- Organizowanie zebrań członków Wspólnoty ( przygotowywaniem prowadzenie oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów, archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań),

- Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego.

- obsługa prawna nie obejmująca zastępstwa procesowego.

 

Etap działań długofalowych na rzecz Wspólnoty:

- konstruowanie planu konserwacyjnego nieruchomości,

- organizacja prac konserwacyjnych dla nieruchomości,

- pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności Wspólnoty.

 

Z uwagi na specyfikę poszczególnych działów, współpracujących na rzecz funkcjonowania Wspólnoty, poniżej przedstawiamy podział obsługi z uwagi na kompetencje :

Obsługa księgowa działu rozliczeń :

- Otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem i dokonywanie w jej imieniu rozliczeń poprzez rachunki,

- Prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obwiązujące przepisy, sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,

- Sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

- Sporządzanie i udostępnienie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,

- Rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy,

/Pobrane zaliczki rozliczane są po zamknięciu roku i o zadysponowaniu nadwyżki lub pokryciu niedoboru wniesionych zaliczek w stosunku do rzeczywiście poniesionych w ciągu roku kosztów  decydują właściciele lokali,

- Prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat,

- Prowadzenie wykazu lokali , właścicieli lokali i najemców w lokalach na wyodrębnionych kartotekach,

- Opłacanie z posiadanych przez Wspólnotę środków: ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej.

 

 

Obsługa techniczna :

- Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,

- Nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwaniu awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania

  urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,

- Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

- Zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego w celu permanentnego kontaktu z właścicielami lokali.

 

 

Obsługa prawna :

- Prowadzenie windykacji sądowej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej,

- Zastępstwo prawne Wspólnot Mieszkaniowych w ramach postępowań sądowych,

- Prowadzenie w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej negocjacji w zakresie ubezpieczenia nieruchomości wspólnej  i odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty

  Mieszkaniowej,

          - Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty,

- Załatwianie formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem nr NIP (w przypadku gdy Wspólnota jeszcze ich nie posiada),

- Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych,

- Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i

  innych zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych,

- Zastępowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniach związanych z likwidacją szkód przez ubezpieczyciela,

- Zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych itp.).

 

Obsługa administracyjna :

- nadzorowanie i bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości, a także utrzymywanie porządku,

- prowadzenie dokumentacji nieruchomości, w tym m.in. dokumentacji technicznej i książki obiektu budowlanego,

- współtworzenie budżetu w zakresie konserwacji i napraw, analiza i kontrola finansowa kosztów w zakresie wykonywanych obowiązków,

- nadzór nad firmami podwykonawczymi, m.in.: firmami sprzątającymi, konserwacyjnymi, ochroniarskimi itp.,

- przygotowywanie pism, ogłoszeń, zestawień ofertowych, zawiadomień, uchwał, planów gospodarczych,

- budowanie pozytywnych relacji z Zarządami oraz z mieszkańcami Wspólnoty, bieżący kontakt z mieszkańcami – kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty,

- udział w organizacji zebrań właścicieli lokali w obsługiwanych Wspólnotach,

- dokonywanie systematycznych przeglądów budynku, składanie sprawozdań z tych czynności oraz kontrolowanie jakości usług w zakresie wywozu nieczystości, wodno-kanalizacyjnych, dostawy energii cieplnej, elektrycznej,

- zgłaszanie napraw i prac remontowych Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej oraz potwierdzanie odbioru tych prac.

          - wykonywanie uchwał właścicieli,

- zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,

- przygotowanie procedury przetargowej na wykonywanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty,

- reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,

- reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Załączając wyrazy szacunku, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Wszelkich informacji udzielają licencjonowani zarządcy nieruchomości:

 

Sławomir Rozmarynowski 505 130 447, 509 360 115 

Zarządca nieruchomości licencja nr 11149

 

Tomasz Barski 515 262 406

Pośrednik w obrocie nieruchomościami lic nr 6276

Zarządca nieruchomości licencja nr 27689

 

 

Klaudia 531 440 040

Zarządca nieruchomości licencja nr 27710

 

Zadzwoń i umów się  na niezobowiązujące spotkanie. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Cibie.